fbpx

Zásady zpracování osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce Ondřej Tofel, IČ 06171176, Sušilova 919/1, 709 00, Ostrava – Mariánské Hory (dále jen „Správce“), který provozuje portál www.nenechtesesebouzametat.net (dále též „web“, „internetové stránky“ nebo „e-shop“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

Správce postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Správce jakožto správce osobních údajů shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti. 

Tyto zásady zpracování osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem při plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a to prostřednictvím webu nebo jiných zdrojů.

1. SEZNAM ZPRACOVATELŮ
Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze správci a oprávněným zaměstnancům správce.

2. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získal. Správce v rámci objednávky a jejího vyřízení zpracovává toliko křestní jméno zákazníka a e-mailovou adresu zákazníka. 

Osobní údaj: Účel zpracování:
Jméno a příjmení plnění smluvního vztahu, správa uživatelského účtu
E-mailová adresa plnění smluvního vztahu, správa uživatelského účtu

Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně a automatizovaně. 

3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje jsou správcem zpracovávány pro tyto účely:

  • Plnění smluvního vztahu
  • Správa uživatelských účtů ke službám
  • Plnění ostatních zákonných povinností (např. poskytování orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci)

4. POUŽITÍ COOKIES
Cookies je krátký soubor, který navštívená internetová stránka odesílá prohlížeči. Umožňuje zaznamenat informace o návštěvě subjektu údajů. 

Na webech používá správce terminály pro poskytování online plateb. Správce prohlašuje, že nemá žádný přístup k informacím o účtech subjektu údajů a o kreditních kartách, které při platbě zadává v platebním terminálu. Správce sdílí s platebními terminály informace v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb.

5. DOBA UCHOVÁNÍ
Osobní údaje jsou zpracovány a uchovány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze smlouvy. 

Dále mohou být osobní údaje zpracovány po dobu, na kterou subjekt údajů správci ke zpracování udělil souhlas. 

Dále jsou osobní údaje zpracovány po dobu, po kterou je správce povinen jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

Účel zpracování: Doba zpracování:
Plnění smluvního vztahu Trvání smluvního vztahu
Správa uživatelských účtů Trvání uživatelského účtu

6. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR).

Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že pokud udělím souhlas se zpracováním osobních údajů, mohu jej odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách správce.

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 20.6.2018