fbpx

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je Ondřej Tofel, IČ 06171176, Sušilova 919/1, 709 00, Ostrava – Mariánské Hory dále jen „Poskytovatel“) a na straně druhé je zákazník (dále jen „Zákazník“). 

Poskytovatel provozuje portál www.nenechtesesebouzametat.net (dále též „web“, „internetové stránky“ nebo „e-shop“). 

Kontakt na poskytovatele: Tel: +420 602508016, email: admin@nenechtesesebouzametat.net

Zákazníkem je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Poskytovatelem nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Zákazník v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 

Kopii VOP obdrží Zákazník jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu, přičemž fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží Zákazník při převzetí plnění.

Členskou sekcí se rozumí část e-shopu, ve které jsou Zákazníkovi přístupné výukové videa. Do Členské sekce má Zákazník přístup teprve po uhrazení dohodnuté ceny – Odměny na základě přidělených přístupových údajů. Do členské sekce má zákazník přístup pouze skrze e-mail, který obdrží ihned po uhrazení dohodnuté ceny.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Poskytovatel Zákazníkovi sděluje, že:

 1. nabízí zejména digitální obsah, který není dodáván na hmotném nosiči. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření, jsou následující: Videa jsou dostupná ve formě online streamu. Videa není možná stáhnout na pevný disk a uchovat pro pozdější přehrávání. Audio nahrávky jsou k dispozici ke stažení.
 2. údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou podnikateli známy, jsou následující: Zákazník bere na vědomí, že pro sledování videí je nezbytné připojení k internetu o rychlosti nejméně 1 mB/s, aktualizovaný internetový prohlížeč s nainstalovaným doplňkem Adobe Flash pro přehrávání streamovaného videa 
 3. požaduje úhradu dohodnuté ceny před poskytnutím či převzetím plnění; 
 4. v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;
 5. ceny poskytovaných služeb a licenčního obsahu jsou na webu uváděny bez DPH (protože Poskytovatel není plátcem DPH), včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
 6. v případě, že Zákazníkem je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí hmotného nosiče, jde-li o licenční smlouvu a dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky dodané na hmotném nosiči. V případě, že předmětem dodání je několik částí, lhůta běží ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 7. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
      1. o poskytování služeb, které Poskytovatel splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
      2. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; Poskytovatel zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;
 8. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 9. praktické pokyny pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy:
  1. nejpozději 14 dnů od obdržení přístupových údajů do tréninku musí být poskytovateli odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy. Formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete níže.
  2. odstoupení odešlete e-mailem na admin@nenechtesesebouzametat.net 
  3. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
  4. peníze za zboží včetně nákladů na dodání Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, nebo dle dohody složenkou nebo převodem na Váš účet a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Poskytovatel není povinen vrátit prostředky dříve, než mu Zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží odeslal.
 10. způsoby plateb: online platba kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro. Platba přes PayPal. Převodem na účet.
 11. pokud některý ze způsobu platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je Zákazník povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou u dané platby uvedeny;
 12. v případě bezhotovostní platby je povinnost Zákazníka zaplatit sjednanou cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele;
 13. součástí dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Zákazník vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny (např. náklady na internetové připojení); takové náklady hradí výlučně Zákazník;
 14. v případě, že má spotřebitel stížnost, může toto uplatnit přes kontaktní formulář (naleznete níže), příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
 15. zákazník souhlasí s pravidelným zasíláním bonusových přípomínkových emailů. Připominkových emailů je celkem 14 a každý obsahuje shrnutí dané kapitoly.

III. Smlouva

Uzavření smlouvy

Smlouvu mohou strany uzavřít tak, že Zákazník přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Poskytovatelem tím, že požadované plnění (online kurz, audio nahrávky, elektronický obsah na hmotném či nehmotném nosiči) za uvedenou cenu (dále též „Odměna“) odsouhlasí kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“ nebo na tlačítko s obdobným významem. Smlouva vzniká odesláním objednávky Zákazníkem po případném zvolení dopravy a způsobu úhrady a potvrzením přijetí objednávky Poskytovatelem. 

Za případné chyby při přenosu dat Poskytovatel nenese odpovědnost. Přijetí objednávky Poskytovatel bez zbytečného odkladu potvrdí Zákazníkovi informativním e-mailem.

Po odeslání objednávky bude Zákazník přesměrován na platební bránu, kde Zákazník uhradí dohodnutou finanční částku za objednané plnění. Po provedení platby obdrží Zákazník na zadanou e-mailovou adresu přístupové údaje do Členské sekce, případně odkaz pro stažení audio nahrávek. V případě platby převodem, zákazník dostane pokyny pro zaplacení. Jakmile poskytoval obdrží platbu, bude zákazníkovi poslán e-mal s přístupovými údaji do členské sekce, případně odkaz pro stažení audio nahrávek.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

Uzavřenou smlouvu je Poskytovatel oprávněn archivovat po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů České republiky, za účelem jejího úspěšného splnění. Smlouva nebude přístupná třetím nezúčastněným stranám. 

Předmět a druh uzavíraných smluv

Poskytovatel nabízí digitální obsah na svých internetových stránkách www.nenechtesesebouzametat.net. Údaje na těchto internetových stránkách ohledně charakteru a vlastností poskytovaného plnění jsou pro strany závazné.

Veškerý obsah, který je přístupný v Členské sekci, i ke stažení, podléhá autorským právům.

Digitální obsah je poskytován skrze internetové stránky po přihlášení do Členské sekce na základě přístupových údajů získaných po uhrazení Odměny. Přístupové údaje poskytne Poskytovatel Zákazníkovi po zaplacení Odměny bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří dnů. Rovněž Poskytoval poskytne zákazníkovi audio obsah formou odkazu ke stažení.

Zákazník se zavazuje neposkytnout žádné třetí osobě přístupové údaje, ani umožnit třetím osobám, jakýkoli přístup do Členské sekce. Zákazník je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich ochraně a utajení. Zákazník v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Poskytovateli nebo třetím osobám. 

Zákazník se zavazuje v případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení těchto přístupových údajů, sdělit tuto skutečnost neprodleně Poskytovateli. Poskytovatel v přiměřené lhůtě poskytne Zákazníkovi nové přístupové údaje. V případě porušení těchto podmínek je Poskytovatel oprávněn omezit přístup Zákazníka k jeho uživatelskému účtu. 

Poskytovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost internetových stránek na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy, Zákazník je povinen toto omezení strpět. 

Licenční smlouva

Po přístupu do členské sekce má Zákazník možnost shlédnout animovaná videa zaměřená na pochopení základu asertivity a absolvovat trénink mající za cíl naučit Zákazníka asertivně konverzovat, rozvíjet pozitivní myšlení, vnímání světa a okolí atp. Výuka probíhá formou předtočených animovaných video scének, ve kterých animované postavy komunikují se Zákazníkem (dále též „trénink“). Audio nahrávky mají pomoc rozvíjet myšlení i vnímání světa. Výuka probíhá poslechem nahrávek.

Poskytovatel je nositelem majetkových autorských práv k nabízeným audiovizuálním dílům uveřejněným v Členské sekci i v odkazech. Předmětem uzavřené smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem je oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) pro vlastní potřebu Zákazníka a to takovým způsobem, že Zákazník k němu může mít přístup v místě a čase podle své vlastní volby. Zákazník není oprávněn dílo zpřístupňovat třetím osobám ani prostřednictvím hmotných nosičů ani prostřednictvím nehmotných nosičů. V případě porušení této povinnosti nese Zákazník plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám. 

Zákazník se zavazuje nepořizovat žádné audio nebo video záznamy přehrávaného obsahu v Členské sekci. Porušení tohoto závazku nebo jiná obdobná činnost se považuje za podstatné porušení smluvních podmínek mající za následek vznik odpovědnosti Zákazníka za způsobenou škodu. 

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že přehrávání obsahu v Členské sekci není anonymní, to znamená, že Poskytovatel je oprávněn zaznamenávat a uchovávat IP adresu každého přístupu k obsahu zveřejněnému v Členské sekci spolu s přístupovými údaji, kterých bylo pro přehrání elektronického obsahu použito. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn tyto údaje zpracovávat za účelem předcházení zneužití přístupových údajů. Zákazník bere na vědomí, že tyto informace mohou být Poskytovatelem použity v případném soudním řízení v rámci náhrady škody vzniklé porušením autorských práv. 

Licence je poskytována jako nevýhradní, pro území všech zemí světa, bez práva dalšího postoupení získaného práva, bez práva udělení podlicence třetím osobám. 

Licence je poskytována na omezenou dobu a to tak, že každé video v Členské sekci je Zákazník oprávněn přehrát maximálně desetkrát (10x). Po vyčerpání tohoto limitu je Zákazník oprávněn obnovit si licenci uhrazením další Odměny. 

Smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, které byla udělena licence, přechází práva a povinnosti z licenční smlouvy na jejího právního nástupce. 

IV. Nároky při porušení smlouvy

Poskytovatel odpovídá Zákazníkovi za to, že poskytované plnění nemá vady. 

Zákazník je povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

Plnění je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti, a chybí-li ujednání, pak takové vlastnosti, které Zákazník mohl očekávat s ohledem na povahu díla a na základě prováděné reklamy. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Zákazníka, byť se projeví až později. Právo Zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou Poskytovatel způsobila porušením své povinnosti. Odpovědnost za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené používáním.

Neoznámil-li Zákazník vadu včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámil-li Zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Právo z vadného plnění nenáleží, pokud Zákazník před převzetím věděl, že plnění má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil.

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady;
 • na odstranění vady opravou věci;
 • na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny; nebo
 • odstoupit od smlouvy.

Zákazník sdělí Poskytovateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Poskytovatele; to neplatí, žádal-li Zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Poskytovatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Zákazníkovi, že vady neodstraní, může Zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z dohodnuté ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Zákazník své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Poskytovatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Poskytovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny.

Dokud Zákazník neuplatní právo na slevu z dohodnuté ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Poskytovatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Poskytovatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Poskytovatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z dohodnuté ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Poskytovatele.

Práva Poskytovatele

Pokud Poskytovatel zjistí, že Zákazník porušil smlouvu podstatným způsobem, má Poskytovatel právo odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany Zákazníka, zejm. zpřístupnění přístupových údajů třetím osobám, pořizování audio či video nahrávek elektronického obsahu, atp. 

Má se za to, že k porušení autorského práva dojde zejména za situace, kdy je obsah v členské sekci streamován pro Zákazníka na dvě a víc různých IP adres buď současně, nebo v časovém rozmezí nepřesahující 10 minut. Dále se má za to, že k porušení autorského práva dojde v případě, že se na internetových stránkách třetích stran objeví záznam chráněného obsahu obsahující identifikační prvky Zákazníka. 

Odstoupením od smlouvy Poskytovatelem není dotčeno právo na náhradu škody. 

Vyloučení odpovědnosti

Zveřejněný obsah slouží pro vzdělávací a informační účely, jedná se o návody a osobní názory autorů autorských děl. Poskytovatel není odpovědný za úspěch či neúspěch při aplikaci tréninků v praxi. 

Poskytovatel není odpovědný za jakýkoliv zdravotní či psychický stav, který může během nebo po zhlédnutí elektronického obsahu u Zákazníka nastat nebo který může Zákazník prožívat. Zákazník sám je plně odpovědný za své jednání, chování a za své rozhodování shlédnout nabízený obsah. Zákazník prohlašuje, že důsledně zvážil možnost zúčastnit nebo neúčastnit se tréninku. 

Úspěšnost tréninku závisí na řadě faktorů, které není Poskytovatel schopen jakkoliv ovlivnit a není tak odpovědný za výsledek tréninku. 

Nabízené tréninky a poskytnuté informace nemohou nahradit individuální terapii u kvalifikovaného odborníka (lékaře, psychiatra, psychologa). 

V. Závěrečná ustanovení

Poskytovatel je oprávněn nabízet služby a zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad na území České republiky. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

VOP jsou platné ve znění uvedeném na internetových stránkách Poskytovatele. Pro konkrétní smlouvu jsou VOP platné ve znění uvedeném na internetových stránkách Poskytovatele k okamžiku odeslání objednávky Zákazníkem.

Poskytovatel je oprávněn VOP kdykoliv změnit. Smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém jazyce.

Strany se dohodly, že podle práva České republiky se řídí zejména:

 • smlouva a její vznik, změna, zánik;
 • platnost právních jednání se smlouvou související;
 • případné spory, vzniklé na základě smlouvy;
 • rovněž mimosmluvní závazky mezi stranami vzniklé na základě či v souvislosti se smluvním jednáním mezi stranami. 

Strany uzavřením smlouvy zakládají pravomoc českých soudů rozhodnout ve věcech závazkových a jiných majetkových práv.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 20.6.2018 a jsou k dispozici v sídle Poskytovatele nebo elektronicky na internetových stránkách.

Odstoupení od smlouvy

Poskytovatel:

____________

____________

____________

Zákazník
Jméno a příjmení Číslo bankovního účtu
Telefon E-mail
Informace o poskytnutém zboží a službách
Číslo objednávky Číslo faktury
Datum uzavření smlouvy
Důvod ukončení smlouvy

Jednostranně odstupuji od smlouvy a požaduji vrácení uhrazené částky na shora uvedený účet.

…………………………………………………………….

Datum, místo a podpis zákazníka